Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti GHM - GREISINGER s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jen "VOP") platí pro nákup zboží a služeb od společnosti GHM - GREISINGER s.r.o.,
a to s platností a účinností ode dne 1. 10. 2023.

Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti obou smluvních stran – dodavatele, kterým je společnost GHM - GREISINGER s.r.o., IČ: 29034418, na straně jedné, a jeho odběratelů na straně druhé, které se v souladu s právním řádem České republiky především řídí relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník (dále také jen "NOZ"),
v aktuálním platném znění, popř. zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele (dále také jen "ZOS"), v aktuálním platném znění.

Vymezení pojmů

Dodavatel, dále jen „prodávající“, je obchodní společnost GHM - GREISINGER s.r.o., se sídlem Ovčí hájek 2153/2, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 29034418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 161589.
GHM - GREISINGER s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to podnikatel, který přímo nebo nepřímo - prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu svoje produkty (zboží) a poskytuje
k nim se vztahující služby (kalibrace a opravy přístrojů apod.).

Odběratel je zákazníkem prodávajícího, dále jen „kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem
a kupující, který se považuje za podnikatele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel uzavírá s podnikatelem tzv. spotřebitelské smlouvy.

Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností
či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Podnikatel uzavírá s podnikatelem tzv. podnikatelské smlouvy

Kupní smlouva

Návrhem na uzavření kupní smlouvy je buď nabídka dodávky zboží a/nebo souvisejících služeb prodávajícího adresovaná a odeslaná poptávajícímu (potenciálnímu kupujícímu), anebo objednávka dodávky zboží a/nebo souvisejících služeb kupujícího adresovaná
a odeslaná prodávajícímu. 

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného bezvýhradného souhlasu (akceptace, přijetí návrhu) adresáta návrhu
na uzavření kupní smlouvy (jedné smluvní strany) odesílateli tohoto návrhu (druhé smluvní straně). 

Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující mj. stvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího v jejich aktuálním znění seznámil a že s nimi souhlasí. Kupující tím zároveň potvrzuje, že byl prodávajícím na tyto všeobecné obchodní podmínky dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Aktuální VOP prodávajícího jsou
umístěny na webu https://www.greisinger.cz/.

Prodávající si k předmětu plnění smlouvy (věci) vyhrazuje vlastnické právo; to znamená, že se kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. 

Prodávající může, nad rámec práv kupujícího a svých povinností ze zákona, odebrat zpět od kupujícího na jeho žádost standardní položky své dodávky za podmínky, že jsou nepoškozené a v originálních obalech. Prodávající je v takovém případě oprávněn si ponechat 20 %
z kupní ceny, tzn. že kupujícímu vrátí (jen) 80 % z kupní ceny vracených položek. Veškeré náklady spojené se zpětným odběrem (typicky náklady na přepravu) nese kupující. 

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy v případě, že se po uzavření kupní smlouvy, ale ještě před uplynutím dodací lhůty předmětného zboží ukáže, že se toto zboží přestalo vyrábět, prodávat nebo se podstatně změnila jeho cena, a on tuto skutečnost kupujícímu doloží. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, prodávající v takovém případě bezodkladně kupujícímu vrátí jím případně zaplacenou(é) zálohu(y) na dodání tohoto zboží. 

Pokud byla ve smlouvě sjednána úhrada kupní ceny předem spolu s osobním vyzvednutím zboží u prodávajícího, je prodávající
při vyzvednutí zboží oprávněn ověřit totožnost kupujícího dle dokladu jeho totožnosti. 

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Řádné plnění
Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle § 2106 NOZ:
     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
     b) na odstranění vady opravou věci,
     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
     d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 NOZ. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle § 2107 NOZ:
     a) na odstranění vady,
     b) anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může
od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

Záruka za jakost
(jedná se o dobrovolný závazek prodávajícího v případě uzavírání spotřebitelských a podnikatelských smluv)
Prodávající může (a nemusí) kupujícímu poskytnout záruku za jakost své dodávky.
Zda a jakou záruku za jakost prodávající kupujícímu na danou položku dodávky poskytl, uvádí explicitně kupní smlouva / potvrzení objednávky, přičemž platí, že v případě prodeje měřicích sestav / kompletů skládajících se z více položek produktů z portfolia prodávajícího, které lze koupit samostatně (mají svoje unikátní objednací číslo), platí pro tyto položky záruční doba níže uvedená. 

Záruční doba na produkty prodávajícího činí obecně 24 měsíců s následujícími upřesněními a/nebo výjimkami:
     * záruční doba na elektronické přístroje činí 24 měsíců od data prodeje konečnému odběrateli, mimo položek, u kterých je vysloveně
        deklarována záruční doba jiná,
     * záruční doba na všechny pasivní snímače (teploty, sondy k vlhkoměrům pro materiály atd.) činí 12 měsíců od data prodeje
        konečnému odběrateli,
     * záruční doba na elektrody pro měření koncentrace volného kyslíku (v kapalinách a plynech) a elektrody pro měření měrné vodivosti
        činí 12 měsíců od data prodeje,
     * záruční doba na elektrody pH a REDOX (ORP) činí 6 měsíců od data dodání konečnému odběrateli, a to pouze pokud byla
        reklamovaná elektroda provozována a udržována v souladu s návodem k obsluze a technickými podmínkami,
     * záruční doba na kalibrační roztoky pH činí 3 měsíce od data prodeje konečnému odběrateli.

Záruka za jakost věci se nevztahuje na vady věci způsobené neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením a zejména používáním věci k jiným účelům, než je stanoveno v dokumentaci k věci a v podmínkách, které neodpovídají parametrům provozování a skladování věci zde uvedeným. 

Doklad prodávajícího o zakoupení věci kupujícím (faktura) slouží mj. i jako záruční list. 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. 

Kupující ve svém vlastním zájmu před přepravou reklamované vadné věci prodávajícímu věc zabalí do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který odpovídá charakteru věci a nárokům přepravy, popř. zásilku i označí příslušnými symboly (např. Křehké). 

Odpovědnost za jakost při převzetí
(jedná se o povinnost prodávajícího ze zákona v případě uzavírání spotřebitelských smluv)
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době,
kdy kupující věc převzal,
     a) věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným
         vlastnostem,
     b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
     c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
     a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické
         normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
     b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým
         vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím
         nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
     c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
     d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Toto ustanovení se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. 

Má-li věc vadu (nemá-li věc výše uvedené vlastnosti), může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 NOZ o právech z vadného plnění se nepoužijí. 

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
     a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným,
     b) se vada projeví opakovaně,
     c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
     d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží
         pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a/nebo vyplývá-li to z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. 

Doklad prodávajícího o zakoupení věci kupujícím spotřebitelem (faktura - daňový doklad) slouží mj. i jako potvrzení prodávající, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění ("záruční list"). 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Kupující je povinen prodávajícímu dodat kompletní vadnou věc a kopii dokladu prodávajícího o zakoupení věci kupujícím. Pokud tak kupující neučiní, prodávající je povinen si bez zbytečného odkladu od kupujícího vyžádat doplnění chybějících náležitostí reklamace.
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se až do dodání vyžádaných chybějících náležitostí reklamace  kupujícím pozastavuje. 

Právo na odstoupení od smlouvy
(jedná se o právo kupujícího spotřebitele ze zákona v případě uzavírání spotřebitelských smluv)

Pokud je kupní smlouva s kupujícím spotřebitelem uzavřena distančním způsobem (prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
tj. bez současné fyzické přítomnosti stran, např. v internetovém objednávkovém systému), má kupující právo odstoupit od smlouvy
ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, resp. ode dne převzetí poslední dodávky zboží skládající se z několika částí. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a to elektronickou poštou
na adresu prodávajícího obchod@greisinger.cz nebo poštou na adresu sídla prodávajícího.
Kupující spotřebitel v odstoupení od smlouvy uvede číslo kupní smlouvy / potvrzení objednávky, datum nákupu a číslo svého účtu
pro vrácení částky kupní ceny. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení
od smlouvy, veškeré zboží, které od něho obdržel. 

V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a podnikatel s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí podnikateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým je spotřebitel prodávajícímu uhradil. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Prodávající může vůči kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy
     * o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
     * o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
     * o dodávce počítačového programu, pokud porušil jeho původní obal,
     * o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a za podmínek § 1837, písmeno l) NOZ,
     * o poskytování služeb za podmínek § 1837, písmeno a) NOZ,
     * o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost a za podmínek § 1837, písmeno f) NOZ. 

Evidence tržeb

Podle zákona č. 112/2016 Sb., Zákon o evidenci tržeb, v aktuálním platném znění je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Prodávající vystavuje účtenky dle Zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem či v papírové podobě v závislosti
na zvolené platební metodě a způsobu přepravy. 

Ochrana osobních údajů

Právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru je dán předpisem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), který s platností ode dne 25. května 2018 přímo stanovuje pravidla pro zpracování osobních údajů, včetně práv subjektu údajů (subjektem údajů jsou pouze fyzické osoby).
Celý právní rámec dotváří adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který adaptuje právní řád ČR na přímo použitelné obecné nařízení. Tento zákon provádí určitá ustanovení obecného nařízení, která směřují k členským státům, dílčím způsobem stanoví některá práva subjektů údajů a obsahuje i drobné (povolené) odchylky či zvláštní úpravy k obecnému nařízení. Stanoví také použití zásad zpracování a ochrany osobních údajů i na zpracování, na něž se obecné nařízení nevztahuje.
Ve vztahu k obecnému nařízení je jednak nutným „doplňkem“, předvídaným výslovně obecným nařízením, jednak svébytným zákonem pro oblasti obecným nařízením neupravené. 

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu, a to výhradně za účelem projednání (nabídka, objednávka)
a uzavření kupních smluv s podnikatelem a následně jejich realizaci.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě listinné a/nebo elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu, správci jeho účetního systému, auditorům jeho účetnictví, kontrole ze strany Finanční správy a auditorům ISO. 

Správce osobních údajů
Prodávající je správcem osobních údajů kupujících spotřebitelů a ti se na něj mohou kdykoliv obrátit elektronickou poštou na adresu obchod@greisinger.cz nebo dopisem zaslaným poštou na adresu jeho sídla. 

Zpracovávané osobní údaje
Rozsah osobních údajů kupujícího zpracovávaných prodávajícím:
     jméno a příjmení, adresa bydliště, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, číslo objednávky a ID platby.
Pokud je kupující podnikatelem, jsou to také následující údaje o jeho obchodní firmě:
     IČ, DIČ, adresa sídla nebo místa podnikání, dodací adresa, fakturační adresa, identifikační údaje zástupce kupujícího
     nebo jiné kontaktní osoby a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je realizace uzavřené kupní smlouvy, provedení platby, dodání objednaného zboží, ověření spokojenosti s nákupem, rozesílání newsletterů a ochrana práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. 

Právní základ zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je uzavřená kupní smlouva a plnění právních povinností, které se
na prodávajícího vztahují. V případě ověření spokojenosti s nákupem a zasílání newsletterů je právním základem oprávněný zájem. 

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou.
E-mailové adresy pro zasílání newsletterů budou zpracovávány do vyjádření nesouhlasu s jejich zasíláním. 

Předávání osobních údajů
Osobní údaje kupujícího mohou být předány dopravci, ale jen v minimálním rozsahu, který je nutný k doručení zboží.
Dále mohou být osobní údaje kupujícího předány ke zpracování také správci účetního systému, auditorům účetnictví, kontrole ze strany Finanční správy a auditorům ISO.
Kromě těchto subjektů nepředá prodávající osobní údaje kupujícího třetím osobám bez předchozího souhlasu kupujícího.

Způsob zpracování osobních údajů
Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v elektronické podobě. 

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. 

Práva spojená s ochranou osobních údajů
V souvislosti se zpracováním osobních údajů má kupující při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním svých osobních údajů:
     * právo na přístup k osobním údajům,
     * právo na opravu zpracovávaných osobních údajů,
     * právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
     * právo na omezení zpracování osobních údajů,
     * právo na přenositelnost osobních údajů,
     * právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů,
     * právo vznést námitku nebo žádost o vysvětlení. 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci poskytnout.
Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat po kupujícím úhradu nezbytných nákladů spojených
s poskytnutím této informace. 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Na prodávajícího se nevztahuje povinnost jmenovat, a proto také nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr jím dodaného elektrozařízení v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat takové staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení v sídle prodávajícího. 

Kupující je také oprávněn odevzdat elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci. 

Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány
na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví. 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@greisinger.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 

Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí,
že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně
ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním ZOS. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. 

V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu.
V takovém případě může spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz)
a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.