Reklamační řád

Reklamační řád společnosti GHM - GREISINGER s.r.o.

Tento reklamační řád platí pro uplatnění práv z vadného plnění spojených s nákupem zboží a služeb od společnosti
GHM - GREISINGER s.r.o., a to s platností a účinností ode dne 1. 10. 2023.
 

Tento reklamační řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti obou smluvních stran – dodavatele, kterým je společnost
GHM - GREISINGER s.r.o., IČ: 29034418, na straně jedné, a jeho odběratelů na straně druhé, při uplatnění práv z vadného plnění,
které se v souladu s právním řádem České republiky především řídí relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
Zákon občanský zákoník (dále také jen "NOZ"), v aktuálním platném znění, popř. zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele
(dále také jen "ZOS"), v aktuálním platném znění. 

Vymezení pojmů

Dodavatel, dále jen „prodávající“, je obchodní společnost GHM - GREISINGER s.r.o., se sídlem Ovčí hájek 2153/2, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 29034418, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 161589.
GHM - GREISINGER s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Je to podnikatel, který přímo nebo nepřímo - prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu svoje produkty (zboží) a poskytuje
k nim se vztahující služby (kalibrace a opravy přístrojů apod.).

Odběratel je zákazníkem prodávajícího, dále jen „kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem
a kupující, který se považuje za podnikatele.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Spotřebitel uzavírá s podnikatelem tzv. spotřebitelské smlouvy.

Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností
či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku a má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona. Podnikatel uzavírá s podnikatelem tzv. podnikatelské smlouvy

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Řádné plnění
Kdo plní za úplatu jinému, je zavázán plnit bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Je-li splněno vadně, má příjemce práva z vadného plnění. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle § 2106 NOZ:
     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
     b) na odstranění vady opravou věci,
     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
     d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107 NOZ. 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle § 2107 NOZ:
     a) na odstranění vady,
     b) anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může
od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. 

Záruka za jakost
(jedná se o dobrovolný závazek prodávajícího v případě uzavírání spotřebitelských a podnikatelských smluv)
Prodávající může (a nemusí) kupujícímu poskytnout záruku za jakost své dodávky.
Zda a jakou záruku za jakost prodávající kupujícímu na danou položku dodávky poskytl, uvádí explicitně kupní smlouva / potvrzení objednávky, přičemž platí, že v případě prodeje měřicích sestav / kompletů skládajících se z více položek produktů z portfolia prodávajícího, které lze koupit samostatně (mají svoje unikátní objednací číslo), platí pro tyto položky záruční doba níže uvedená. 

Záruční doba na produkty prodávajícího činí obecně 24 měsíců s následujícími upřesněními a/nebo výjimkami:
     * záruční doba na elektronické přístroje činí 24 měsíců od data prodeje konečnému odběrateli, mimo položek, u kterých je vysloveně
        deklarována záruční doba jiná,
     * záruční doba na všechny pasivní snímače (teploty, sondy k vlhkoměrům pro materiály atd.) činí 12 měsíců od data prodeje
        konečnému odběrateli,
     * záruční doba na elektrody pro měření koncentrace volného kyslíku (v kapalinách a plynech) a elektrody pro měření měrné vodivosti
        činí 12 měsíců od data prodeje,
     * záruční doba na elektrody pH a REDOX (ORP) činí 6 měsíců od data dodání konečnému odběrateli, a to pouze pokud byla
        reklamovaná elektroda provozována a udržována v souladu s návodem k obsluze a technickými podmínkami,
     * záruční doba na kalibrační roztoky pH činí 3 měsíce od data prodeje konečnému odběrateli.

Záruka za jakost věci se nevztahuje na vady věci způsobené neodbornou instalací, neodborným uvedením do provozu, neodborným zacházením a zejména používáním věci k jiným účelům, než je stanoveno v dokumentaci k věci a v podmínkách, které neodpovídají parametrům provozování a skladování věci zde uvedeným. 

Doklad prodávajícího o zakoupení věci kupujícím (faktura) slouží mj. i jako záruční list. 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. 

Kupující ve svém vlastním zájmu před přepravou reklamované vadné věci prodávajícímu věc zabalí do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, který odpovídá charakteru věci a nárokům přepravy, popř. zásilku i označí příslušnými symboly (např. Křehké). 

Odpovědnost za jakost při převzetí
(jedná se o povinnost prodávajícího ze zákona v případě uzavírání spotřebitelských smluv)
Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době,
kdy kupující věc převzal,
     a) věc odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným
         vlastnostem,
     b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
     c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
     a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické
         normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
     b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým
         vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím
         nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
     c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
     d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Toto ustanovení se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. 

Má-li věc vadu (nemá-li věc výše uvedené vlastnosti), může kupující spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 NOZ o právech z vadného plnění se nepoužijí. 

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. 

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
     a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s výše uvedeným,
     b) se vada projeví opakovaně,
     c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
     d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží
         pro kupujícího.
Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním a/nebo vyplývá-li to z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

Doklad prodávajícího o zakoupení věci kupujícím spotřebitelem (faktura - daňový doklad) slouží mj. i jako potvrzení prodávající, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění ("záruční list").

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Kupující je povinen prodávajícímu dodat kompletní vadnou věc a kopii dokladu prodávajícího o zakoupení věci kupujícím. Pokud tak kupující neučiní, prodávající je povinen si bez zbytečného odkladu od kupujícího vyžádat doplnění chybějících náležitostí reklamace.
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se až do dodání vyžádaných chybějících náležitostí reklamace  kupujícím pozastavuje. 

Závěrečná ustanovení

Ostatní práva a povinnosti obou smluvních stran upravují Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího.