GAK 1400 Pracovní a kalibrační sada pro pH metry

Neohodnoceno
Značka: GREISINGER
1 170 Kč / ks 1 415,70 Kč včetně DPH
skladem
Možnosti doručení

Objednací číslo: 603523

 

Sada obsahuje: 5 ks kapslí GPH4,0, 5 ks kapslí GPH7,0, 5 ks kapslí GPH10,0, 3 ks láhví GPF100, 1 ks KCL3M, 1 ks GRL100

Podrobné technické údaje naleznete v katalogovém listu:
Příslušenství_pH,Redox

Detailní informace

Detailní popis produktu

 Pracovní a kalibrační sada složená z 5x GPH 4,0, GPH 7,0 a GPH 10,0, 3x GPF 100, 1x KCL 3 M a 1x GRL 100

 

GRL 100 HCl/pepsinový čistící roztok , láhev 100 ml

Obsahuje: kyselina chlorovodíková (ES: 231-595-7).

NEBEZPEČÍ

H290  Může být korozivní pro kovy.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

EUH208 Obsahuje pepsin A. Může vyvolat alergickou reakci.

 

GPH 10,0 kalibrační koncentrát pH 10

VAROVÁNÍ

H319  Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 3 měsíce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
 
značka GREISINGER  

Pod značkou Greisinger v pobočce Regenstauf skupina vyvíjí a vyrábí širokou škálu přenosných přístrojů, senzorů a sond postavených na dlouholetých znalostech zkušených specialistů. Značka Greisinger znamená vysoce kvalitní, odolné přenosné přístroje, založené na sofistikované měřicí technologii.