GRL 100 HCl / pepsinový čistící roztok, láhev 100 ml

Neohodnoceno
Značka: GREISINGER
193 Kč / ks 233,53 Kč včetně DPH
skladem
Možnosti doručení

Objednací číslo: 601422

 

Podrobné technické údaje naleznete v katalogovém listu:
Příslušenství_pH,Redox

Detailní informace

Detailní popis produktu

HCl/pepsinový čistící roztok , láhev 100 ml

 

Obsahuje:

kyselina chlorovodíková (ES: 231-595-7).

 

NEBEZPEČÍ

H290  Může být korozivní pro kovy.

H318  Způsobuje vážné poškození očí.

EUH208 Obsahuje pepsin A. Může vyvolat alergickou reakci.

 

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě

pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 3 měsíce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
 
značka GREISINGER  

Pod značkou Greisinger v pobočce Regenstauf skupina vyvíjí a vyrábí širokou škálu přenosných přístrojů, senzorů a sond postavených na dlouholetých znalostech zkušených specialistů. Značka Greisinger znamená vysoce kvalitní, odolné přenosné přístroje, založené na sofistikované měřicí technologii.