GAS 5610 Pracovní sada pro elektrodu GWO 5610

Neohodnoceno
Značka: GREISINGER
ZDARMAZDARMA
GAS5610
2 130 Kč / ks 2 577,30 Kč včetně DPH
cca 2 týdny
Možnosti doručení

Objednací číslo: 608032

 

Sada obsahuje: 3x GWOK 02, 1x KOH 100, 1x pipeta

Podrobné technické údaje naleznete v katalogovém listu:
GWO56xx

Detailní informace

Detailní popis produktu

Obsahuje: hydroxid draselný (ES: 215-181-3).

NEBEZPEČÍ

H290  Může být korozivní pro kovy.

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 3 měsíce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
 
značka GREISINGER  

Pod značkou Greisinger v pobočce Regenstauf skupina vyvíjí a vyrábí širokou škálu přenosných přístrojů, senzorů a sond postavených na dlouholetých znalostech zkušených specialistů. Značka Greisinger znamená vysoce kvalitní, odolné přenosné přístroje, založené na sofistikované měřicí technologii.