KOH 100 Náhradní elektrolyt KOH, láhev 100 ml

Neohodnoceno
Značka: GREISINGER
323 Kč / ks 390,83 Kč včetně DPH
skladem
Možnosti doručení

Objednací číslo: 603356

 

Podrobné technické údaje naleznete v katalogovém listu:
GWO56xx

Detailní informace

Detailní popis produktu

Obsahuje: hydroxid draselný (ES: 215-181-3).

NEBEZPEČÍ

H290  Může být korozivní pro kovy.

H314  Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

P260 Nevdechujte páry/aerosoly.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Doplňkové parametry

Kategorie: Příslušenství
Záruka: 3 měsíce

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: